News and Events

อิมแพ็คอะรีน่า เมืองทองธานี

Posted: 5 years ago
อิมแพ็คอะรีน่า เมืองทองธานี

ออกบูธงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Posted: 5 years ago
ออกบูธงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการทำงานตามระบบมาตรฐานสากล GMP/HACCP

Posted: 5 years ago
ภาพการอบรมการทำงานตามระบบมาตรฐานสากล GMP/HACCP ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558